WETTELIJKE VERMELDINGEN

Husqvarna Nederland BV
Jool-Hulstraat 20/22
1327 HA
AlmereSITE GEHOST DOOR OVH

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van € 10.000.000 - Handels- en ondernemingsregister van Roubaix - Tourcoing 424 761 419 00045 - APE 6202A - Hoofdkantoor: 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk

Gebruiksvoorwaarden

Husqvarna waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We adviseren u ten zeerste deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u de Website gebruikt. Als u de Website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat u gebonden bent door deze Gebruiksvoorwaarden.

Algemeen

Deze website en hieraan gerelateerde subwebsites (samen de 'Website' genoemd) worden gepubliceerd en onderhouden door Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH of zijn groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (gezamenlijk HUSQVARNA). Uw gebruik van de Website is onderhevig aan een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en HUSQVARNA (de "Overeenkomst"). Hieronder volgen de voorwaarden van de Overeenkomst (de "Gebruiksvoorwaarden"). Door gebruik van de Website bevestigt u dat u de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten hebt gelezen en begrepen, en dat u ermee akkoord gaat. Het is belangrijk dat u deze zorgvuldig doorleest. U mag de Website niet gebruiken als u niet akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en alle hieraan gerelateerde documenten.

Licentie

Afhankelijk van de Gebruiksvoorwaarden in deze Overeenkomst verleent HUSQVARNA u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Website en de hierop vermelde materialen te openen, te gebruiken en weer te geven. U gaat ermee akkoord dat u de werking van de Website op geen enkele manier onderbreekt of probeert te onderbreken. This authorization is not a transfer of title in the Materials and copies of the Materials and is subject to the following restrictions: 1) you must retain, on all copies of the Materials downloaded, all copyright and other proprietary notices contained in the Materials; 2) you may not modify the Materials in any way or reproduce or publicly display, perform, or distribute or otherwise use or communicate them for any public or commercial purpose; and 3) you must not transfer the Materials to any other person unless you give them notice of, and they agree to accept, the obligations arising under these Terms. U gaat ermee akkoord dat u zich moet houden aan alle aanvullende beperkingen die op de Website worden weergegeven, aangezien de Website regelmatig wordt bijgewerkt.

Garanties van gebruiker

U verklaart en garandeert dat u de website gebruikt in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de wetten en voorschriften die op deze Overeenkomst van toepassing zijn, en dat u zich houdt aan alle bestaande en toekomstige regels en beleid voor de Website. You agree that you will not use the Site to: (a) transmit spam or unsolicited communications; (b) pretend to be HUSQVARNA or someone else or allow a third party to pretend to be you; (c) forge headers or otherwise manipulate identifiers in order to disguise the origin of any content transmitted through the Site; (d) misrepresent your affiliation with a person or entity; (e) act in a manner that negatively affects other users' ability to use the Site; (f) engage in activities that would violate any applicable law, (g) post or transmit any material which violates or infringes in any way upon the rights of others or which is unlawful, abusive, defamatory, vulgar or otherwise objectionable or which contains any advertising or solicitation with respect to products or services or (h) collect or store personal data about other users unless specifically authorized by such users.

Privacy

& U stemt ermee in dat uw data en persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het Privacybeleid van HUSQVARNA.

Wijzigingen

HUSQVARNA behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht delen van deze Overeenkomst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in deze Overeenkomst worden van kracht op het moment dat deze op de Website worden gepubliceerd. Wanneer u de Website blijft gebruiken nadat er wijzigingen in deze Overeenkomst zijn vermeld, wordt dit beschouwd als uw acceptatie van die wijzigingen.

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, copyright, patenten, know-how, vertrouwelijke informatie, databaserechten, en gedeponeerde- en niet-gedeponeerde rechten ten aanzien van handelsmerken en ontwerpen) met betrekking tot de Website bij HUSQVARNA of zijn licentiehouders rusten. Alle goodwill en intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit het gebruik van dergelijke eigendomsrechten die berusten bij HUSQVARNA, komen ten goede aan HUSQVARNA.

Deze Website, inclusief alle Materialen, worden beschermd door auteursrecht en wereldwijde copyrightwetten en verdragsbepalingen. U gaat ermee akkoord dat u zich houdt aan alle wereldwijde copyrightwetten als u gebruikmaakt van deze Website, inclusief alle Materialen, en dat u voorkomt dat Materialen ongeautoriseerd worden gekopieerd. HUSQVARNA verleent aan u geen nadrukkelijke of impliciete rechten onder wet- of regelgeving voor patenten, ontwerpen, handelsmerken, auteursrechten of wetgeving inzake handelsgeheimen.

Merk op dat informatie, ongevraagd toegestuurde suggesties, ideeën of andere inzendingen als niet-vertrouwelijk en algemeen worden beschouwd. Door het insturen van informatie of materiaal, behalve in een verklaring met patentinformatie, zoals beschreven in het Husqvarna 'Beleid met betrekking tot overweging van ongevraagd toegestuurde ideeën', verleent u HUSQVARNA een onbeperkte, royaltyvrije, onherroepbare en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, weergave, uitvoering, aanpassing, verzending en distributie van deze materialen of informatie en u gaat er ook mee akkoord dat HUSQVARNA vrij is om eventuele ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken die u ons voor welk doel ook toestuurt.

Software

Software (de 'Software') die vanaf deze website beschikbaar is om te downloaden, is afkomstig van HUSQVARNA en/of zijn leveranciers en daarop is de bescherming van copyright (auteursrechten) van toepassing.

Het gebruik van de Software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, voor zover aanwezig, die bij de Software wordt geleverd ('Licentieovereenkomst'). Tenzij anders blijkt uit de licentieovereenkomst wordt de software alleen voor eindgebruikers als download ter beschikking gesteld. Elke reproductie of distributie van de software die niet in overeenstemming met de licentieovereenkomst is, kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR/OP EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF DISTRIBUTIE NADRUKKELIJK VERBODEN.

OP DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GARANTIE GEGEVEN, VOOR ZOVER VAN TOEPASSING, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. BEHALVE VOOR ZOVER GARANTIE IS GEGEVEN IN DE LICENTIEOVEREENKOMST, WIJST HUSQVARNA ELKE GARANTIE EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

Andere websites

Voor uw gemak kan de Website koppelingen naar websites op internet bevatten die het eigendom zijn van, en worden gepubliceerd en onderhouden door derden. HUSQVARNA doet niets om de inhoud van websites van derden te controleren of te evalueren noch is HUSQVARNA verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van deze websites van derden.

Externe koppelingen naar de Website

All links to the Site must be approved in writing by HUSQVARNA, except that HUSQVARNA consents to links in which: (i) the link is a text-only link containing only the name "HUSQVARNA" and does not contain any of HUSQVARNA or its licensor's proprietary trademarks; (ii) the link "points" only to www.husqvarna.com and not to deeper pages; (iii) the link, when activated by a user, displays that page full-screen in a fully operable and navigable browser window and not within a "frame" on the linked web Site; and (iv) the appearance, position, and other aspects of the link may neither create the false appearance that an entity or its activities or products are associated with or sponsored by HUSQVARNA nor be such as to damage or dilute the goodwill associated with the name and trademarks of HUSQVARNA or its Affiliates. HUSQVARNA behoudt zich het recht voor deze toestemming voor koppelingen op elk moment naar eigen inzicht in te trekken.

Uitsluiting van impliciete garantie

Hoewel er met veel zorg is geprobeerd de informatie nauwkeurig te houden en deze website altijd beschikbaar te houden, neemt HUSQVARNA hier geen verantwoordelijkheid voor. DE MATERIALEN KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. HUSQVARNA BIEDT GEEN GARANTIE VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE MATERIALEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN ADVIES, MENINGEN, VERKLARINGEN OF ANDERE INFORMATIE DIE VIA DE WEBSITE WORDT WEERGEGEVEN OF VERSPREID. U ACCEPTEERT DAT WANNEER WORDT VERTROUWD OP DERGELIJKE MENINGEN, ADVIES, VERKLARINGEN, MEMO’S OF INFORMATIE, DIT VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO IS. ALLE INHOUD WORDT GELEVERD 'AS IS' EN 'AS AVAILABLE'. HUSQVARNA WIJST NADRUKKELIJK ELKE VERKLARING OF GARANTIE AF, IN WELKE VORM DAN OOK, NADRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKING GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK OF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN. HUSQVARNA GEEFT GEEN GARANTIE VOOR OF VERKLARINGEN OVER DE BEVEILIGING VAN DEZE WEBSITE. U ACCEPTEERT DAT ALLE INFORMATIE DIE WORDT VERZONDEN KAN WORDEN ONDERSCHEPT. HUSQVARNA GEEFT GEEN GARANTIE DAT DE WEBSITE OF DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR MAKEN OF ELEKTRONISCHE MELDINGEN DIE DOOR HUSQVARNA ZIJN VERZONDEN VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN. DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES EN CONDITIES ZIJN UITGESLOTEN, BEHALVE IN DIE MATE DAT DE WET DE UITSLUITING ERVAN VERBIEDT. DEZE UITSLUITING VAN IMPLICIETE GARANTIE IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Informatie die op de website wordt gepubliceerd, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten, etc. van HUSQVARNA die niet zijn aangekondigd of beschikbaar zijn in uw land. De nauwkeurigheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd, vooral omdat deze informatie onderhevig is aan veranderingen, specifieke vereisten of beschikbaarheid, en dergelijke verwijzingen impliceren niet dat HUSQVARNA van plan is deze producten, diensten, etc. in uw land aan te bieden. Neem contact op met uw lokale dealer voor alle informatie over de producten, diensten, etc. die voor u beschikbaar zijn en die u kunt bestellen. HUSQVARNA behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht en op elk moment, zonder kennisgeving vooraf, producten, diensten, etc. te wijzigen, aan te passen, toe te voegen en/of terug te trekken.

Beperking van aansprakelijkheid

IN GEEN GEVAL IS HUSQVARNA AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, STRAFRECHTELIJKE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING SCHADE DOOR VERLIES VAN WERK, CONTRACTEN, WINST, DATA, INFORMATIE OF BEDRIJFSONDERBREKING) ALS GEVOLG VAN, ONTSTAAN UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DEZE WEBSITE OF DE INHOUD ERVAN, BUITEN OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN, ZELFS ALS HUSQVARNA IS GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN AANVULLING OP DE VOORWAARDEN DIE HIERIN WORDEN GESTELD IS HUSQVARNA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN, OMISSIES OF ANDERE DEFECTEN, OF HET NIET TIJDIG PLAATSEN VAN, OF GEBREK AAN AUTHENTICITEIT VAN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS OOK VAN TOEPASSING OP WEBSITES VAN DERDEN.

Rechterlijke bevoegdheid

Deze Website wordt verzorgd, bewerkt en beheerd door HUSQVARNA vanuit het kantoor in Zweden. HUSQVARNA verklaart niet dat de materialen op deze Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik op locaties buiten Zweden. Toegang tot de Website vanuit landen waar de inhoud van de Website illegaal is, is niet toegestaan. Als u toegang tot deze Website vanuit locaties buiten Zweden hebt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle plaatselijke wet- en regelgeving. Deze overeenkomst valt onder de wet- en regelgeving van het Koninkrijk Zweden, zonder inachtneming van eventuele bepalingen met betrekking tot wetsconflicten. De districtsrechtbank van Stockholm heeft de exclusieve bevoegdheid om in eerste aanleg kennis te nemen van elk geschil dat uit deze overeenkomst ontstaat dan wel voortvloeit.

Dit is voor het laatst bijgewerkt op 03/03/11.Privacybeleid

Husqvarna waardeert uw interesse in het bedrijf en zijn producten. We raden u sterk aan om dit Privacybeleid zorgvuldig door te lezen voordat u gebruikmaakt van deze website en eventuele subsites daarvan (samen de "Website"). Dit Privacybeleid geeft aan wat voor soort informatie door Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH of haar groepsmaatschappijen, dochterondernemingen of filialen (samen HUSQVARNA) of derden namens HUSQVARNA via deze Website wordt verzameld en welke maatregelen zijn getroffen ter bescherming van uw persoonlijke gegevens. Als u het Privacybeleid niet accepteert, kunt u de Website niet gebruiken. Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, dus bekijk dit document regelmatig.

Algemeen

Let op: als u wilt deelnemen aan enkele van onze functies en activiteiten en toegang wilt krijgen tot een aantal van onze producten of diensten, zult u informatie moeten verschaffen waarmee u zich identificeert, zoals uw e-mailadres, naam, postadres, telefoonnummer en burgerservicenummer ("Persoonlijke gegevens") voor bepaalde delen van de Website. Daarom moet u dit Privacybeleid goed begrijpen en ondubbelzinnig toestemming geven tot het verzamelen, gebruiken en overdragen van dergelijke Persoonlijke gegevens volgens de bepalingen en voorwaarden zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Verzamelen en gebruiken van Persoonlijke gegevens en andere gebruikersinformatie

The information you submit to HUSQVARNA is protected by data protection laws. Persoonlijke gegevens worden vastgelegd en beheerd door HUSQVARNA en worden gebruikt ter ondersteuning voor het gebruik van onze producten en/of services. Als u ons verdere Persoonlijke gegevens verschaft om in ruil van ons informatie te ontvangen - bijvoorbeeld brochures of catalogi - verzamelen wij die gegevens en slaan wij ze op. Deze informatie stelt ons in staat om te voldoen aan uw verzoek om informatie. De gegevens worden opgeslagen in een redelijkerwijs veilige en beschermde omgeving zolang HUSQVARNA meent dat dit bijdraagt aan de communicatie met u.

HUSQVARNA kan u om aanvullende niet-verplichte informatie vragen om meer kennis over zijn klanten te verkrijgen of om direct marketing uit te voeren of u uit te nodigen voor prijsvragen. U bent vrij om te reageren op dergelijke verzoeken voor aanvullende informatie.

HUSQVARNA verzamelt ook niet-persoonlijke informatie over het gebruik van onze Website. Deze informatie wordt verzameld op geaggregeerde basis en wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden om ons te helpen uw online ervaring te verbeteren en uw bezoek aan de Website eenvoudiger te maken. HUSQVARNA kan deze informatie verbinden aan Persoonlijke gegevens van gebruikers om te bepalen welke gebruikers toegang zoeken tot welke informatie, waardoor we de Website kunnen verbeteren.

HUSQVARNA verzamelt niet doelbewust Persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en heeft niet tot doel zijn website op dergelijke personen te richten. We advise parents and custodians to take an active interest in children’s activities and interests online.

Overdracht van Persoonlijke gegevens

HUSQVARNA draagt (anders dan voor routingdoeleinden) de Persoonlijke gegevens die u op de Website verstrekt niet over aan derden, tenzij (a) met uw schriftelijke toestemming; (b) voor zover voorgeschreven door de wet of een rechterlijke uitspraak; (c) om de rechten of eigendommen van HUSQVARNA te beschermen en te verdedigen; (d) om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Website te beschermen; (e) aan personen of bedrijven met wie HUSQVARNA contracten heeft om interne werkzaamheden voor de Website of voor ons bedrijf uit te voeren; of (f) wij redenen hebben om aan te nemen dat zij onderworpen zijn aan de wet, een bindende regeling of een contract die of dat beginselen voor eerlijke behandeling en adequate bescherming van Persoonlijke gegevens handhaaft. HUSQVARNA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken van het bedrijf contact op te nemen met de bevoegde autoriteiten als het activiteiten waarneemt die mogelijk illegaal zijn of de gebruiksvoorwaarden van HUSQVARNA schenden.

Cookies

  1. The Site may use a technology called “cookies”. Cookies are small text files containing information that are saved on your computer by the webpage that you are visiting. They are used to help provide additional functionality to the Site and to help us analyze Site usage. There are two kinds of cookies: One kind is used for "remembering" information such as your username and password and is stored on your computer for as long as you decide to not "log out" of this subscription service. If you don't use the function "Don't ask for my username and password in the future" such cookies will never be stored on your computer.
  2. The other kind is a so called session cookie. It is used to keep track of, for example, which language you have chosen on the webpage. During the time you visit a site, such cookies are saved temporarily in the memory of your computer. A session cookie is not stored for a long time on your computer and usually disappears when you close your web browser. By using such cookies, HUSQVARNA hopes to better target relevant information to our visitors.

If you do not wish to accept HUSQVARNA's use of cookies, most browsers allow you to configure your browser to reject cookies by modifying your browser settings. However, this might limit functionality and your benefit of the Site.

Kwaliteit

HUSQVARNA verbindt zich ertoe redelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat de Persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen correct, volledig en actueel zijn. U bent echter verplicht om uitsluitend Persoonlijke gegevens te verschaffen die correct, volledig en actueel zijn op het moment van verzamelen. Mocht u later vaststellen dat Persoonlijke gegevens die door ons worden bewaard, niet correct, volledig en actueel zijn, zullen wij op uw schriftelijke verzoek redelijke stappen ondernemen om de Persoonlijke gegevens te corrigeren. U hebt ook het recht om informatie te verkrijgen over de Persoonlijke gegevens die HUSQVARNA heeft verzameld. Als u dergelijke informatie wilt verkrijgen, stuurt u ons een ondertekend verzoek per post.

Veiligheid

Hoewel HUSQVARNA niet kan garanderen dat onbevoegde toegang nooit zal optreden, kunt u erop vertrouwen dat HUSQVARNA de grootste zorg eraan besteedt om de veiligheid van uw Persoonlijke gegevens te handhaven en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens, door het gebruik van redelijkerwijs geschikte technologie en interne procedures.

Andere websites

De Website kan links bevatten naar websites van derde partijen. HUSQVARNA oefent geen macht uit over en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van websites van derden waarnaar mogelijk koppelingen bestaan vanaf de Website. Dergelijke websites kunnen eigen cookies op uw computer plaatsen en/of op verschillende manieren persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken. Wij raden u aan om uzelf vertrouwd te maken met het privacybeleid van dergelijke websites van derden voordat u deze gebruikt.

Wijzigingen

HUSQVARNA behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken gedeelten van dit Privacybeleid geheel of gedeeltelijk op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wijzigingen in dit Privacybeleid gaan in wanneer deze op de Website worden geplaatst. Verder gebruik door u van de Website nadat eventuele wijzigingen in dit Privacybeleid zijn geplaatst, zal worden beschouwd als aanvaarding van deze wijzigingen.

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 25 november 2014.